ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ
210 6183515
academy@obi.gr
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ

Υπηρεσίες

Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

Α. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα οδηγεί στη λήψη του τίτλου του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίαςΗ βασική εκπαίδευση και κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρία της ευρεσιτεχνίας και πρακτικές εφαρμογές βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπό την καθοδήγηση, υποστήριξη και επίβλεψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. Το αναλυτικό πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης, περιέχεται στο Παράρτημα Α του ΠΔ 31/ 2019. Τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης έχουν διετή διάρκεια.

Β. Σεμινάρια κατάρτισης – προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης: περιλαμβάνουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στους ίδιους τομείς με αυτούς της βασικής εκπαίδευσης που περιέχονται στο Παράρτημα Α του ΠΔ 31/2019, αλλά είναι σύντομης διάρκειας, δεν οδηγούν στη λήψη πιστοποίησης συμβούλου ευρεσιτεχνίας, αλλά μόνο σε πιστοποιητικό παρακολούθησης, και απευθύνονται, ιδίως σε δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, διωκτικές αρχές, τελωνεία, δικαστές, επιχειρήσεις, και πιστοποιημένους συμβούλους ευρεσιτεχνίας.

Γ. Καλοκαιρινά σχολεία σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς της Ελλάδας και της Ευρώπης

Δ. Διαλέξεις από εξειδικευμένους επιστήμονες στη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Ε. Συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 1733/1987 (Α’ 171) για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία.