ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ
210 6183515
academy@obi.gr
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΑΒΙ στο επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία

 • Home
 • Νέα
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΑΒΙ στο επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση Προγράμματος διαρκούς επιμόρφωσης στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος (10 τρίωρες διαλέξεις) καθώς και η συμμετοχή στις εργασίες θα οδηγήσει σε λήψη βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος διαρκούς επιμόρφωσης στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία.

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και όλες οι διαλέξεις θα συντελεστούν διαδικτυακά.

Το συνοπτικό περιεχόμενο του Προγράμματος δίνεται παρακάτω:

 • Εισαγωγή στη Διανοητική Ιδιοκτησία
 • Περιεχόμενα αίτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) ενώπιον ΟΒΙ
 • Κατανόηση εγγράφων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Δυνατότητα κατοχύρωσης με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα
 • Στάθμη της Τεχνικής
 • Πρακτικές Ασκήσεις
 • Διαδικασία ελληνικής αίτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από την υποβολή έως τη χορήγηση
 • Βάσεις δεδομένων για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
 • Στρατηγική και αξιοποίηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, στα επιστημονικά πεδία που αναφέρονται στο ΠΔ31/2019, παράρτημα Β, η επαγγελματική εμπειρία, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά επιτεύγματα, το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και η κατοχή πρόσθετου τίτλου σπουδών ειδίκευσης, στα αντικείμενά που περιγράφονται στο ΠΔ31/2019, παράρτημα Β.

Οι αιτήσεις παρακολούθησης γίνονται ηλεκτρονικά, με αποστολή email στη διεύθυνση της ΕΑΒΙ (academy@obi.gr). Ο φάκελος της αίτησης πρέπει να αποτελεί ένα PDF αρχείο που θα σταλεί συνημμένο στο email.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Επιστολή ενδιαφέροντος
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίων, μεταπτυχιακών, διδακτορικών τίτλων σπουδών
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Επιπλέον πιστοποιητικά από άλλες δραστηριότητες, π.χ. σεμινάρια κατάρτισης, κ.λπ.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη Γραμματεία της EABI μέχρι και την 15η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00. Η τελική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2021.

Η έναρξη του Προγράμματος διαρκούς επιμόρφωσης θα γίνει την 03η Νοεμβρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΕΑΒΙ  (https://ipacademy.gr/). Επίσης, για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολή email στη διεύθυνση της ΕΑΒΙ.