ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ
210 6183515
academy@obi.gr
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ

Αποστολή & Στόχος

Η Ακαδημία αναμένεται να συμβάλλει, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών της χώρας σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αρμοδιότητας του ΟΒΙ.

Πιο αναλυτικά:

  • Να αναπτύξει ένα εθνικό σύστημα εκπαίδευσης,κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα οδηγεί στην απόκτηση του Τίτλου του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας (patent attorneys)
  • Να προωθεί την ανάπτυξη και εναρμόνιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πεδίο του ελληνικού, ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • Να προωθεί την ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες με αντικείμενο το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  • Να συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής καινοτομίας διά της βελτίωσης των δεξιοτήτων των χρηστών του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  • Να ενισχύει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη συνεργασία μεταξύ πιστοποιημένων συμβούλων ευρεσιτεχνίας και δικηγόρων δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  • Να καταρτίζει προγραμματικές συμφωνίες και γενικότερα να αναπτύσσει πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, με την επιφύλαξη του άρθρου 48 τουν. 4485/2017 (Α’ 114), και του εξωτερικού ή άλλους φορείς με αντικείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση των συμβούλων ευρεσιτεχνίας, την ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν σε κατοχύρωση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
  • Να πραγματοποιεί σε συνεργασία με τους φορείς της προηγούμενης περίπτωσης ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη βιομηχανική ιδιοκτησία και τη συνεισφορά της στην καινοτομία.